top of page

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders vanaf 01-01-2022, waar moet je op letten?

Vanaf 1 januari 2022 zal Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen worden door de in de Wet toetreding zorgaanbieders (wtza). De reden hiervoor is dat de overheid meer inzicht wil in de kwaliteit van de zorg, verbeterde registratie van zorgaanbieders en daarnaast meer inzicht en mogelijkheden om fraude op te sporen. Maar wat betekend dit voor jou als Zorg ZZP'er?


Eerst wat meer informatie over de wet zelf. De wet is op te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is de meldplicht, waarbij iedereen die in de zorg werkt zich moet melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het 2de deel is de vergunningplicht voor organisaties met meer dan 10 zorgverleners of die werken met specialistische zorg. ZZP’ers kunnen in specifieke gevallen vallen onder de vergunningplicht, maar zullen altijd vallen onder de meldingsplicht. Hieronder kun je per deel meer informatie vinden.Meldplicht

De meldplicht zal voor iedere werknemer in de (jeugd)zorg gelden. De meldplicht heeft als voornaamste doel om bij zorgaanbieders (ook zelfstandige) meer bewustzijn te creëren van de eisen waaraan zorgverlening moet voldoen. Als je op dit moment al een zorgverlener bent, dan moet je je binnen een half jaar vanaf het inwerkingtreden van de wet registreren, dus vóór 1 juli 2022. Voor alle nieuwe zorgmedewerkers/Zorg ZZP’ers geld dat ze zich moeten aanmelden voor ze zorg verlenen, en ze anders een boete kunnen verwachten. Dit zullen wij vanaf dat moment ook vragen aan onze ZZP’ers en controleren.


Op dit moment kan je je al aanmelden via de website van de overheid, echter is deze website en vragenlijst nog gebaseerd op de Wtzi. De vragen zijn niet aangepast voor de ZZP’er. Aangezien de wet van toepassing gaat zijn vanaf 1 januari 2022 is de verwachting dat later dit jaar er meer informatie beschikbaar gaat zijn. Hierbij zal er ook een vragenlijst voor aanmelding zijn voor ZZP’ers die beter is aangepast bij hun zorgverlening.


In de vragenlijst wordt rekening gehouden met jouw werksituatie. Als je als onderaannemer werkt zal de vragenlijst korter zijn, omdat minder verantwoordelijkheden hebt, omdat deze liggen bij de hoofdaanbieder (je zorginstelling). Als je bijvoorbeeld klanten hebt met een PGB, heb je meer verantwoordelijkheden en zullen er vragen zijn die daarop van toepassing zijn. Je kunt op meer verantwoordelijkheden worden gewezen als je zelfstandig verantwoordelijk bent voor de zorg. De vragenlijst zal kwaliteitseisen doorlopen, waarna jij moet aangeven of jij daaraan voldoet. Jij hoeft hiervoor geen bewijzen aan te leveren. maar als er inspectie komt wordt wel verwacht dat jij op de hoogte bent welke verplichten voortkomen uit de Wkkgz en Jeugdwet.


Vergunningplicht

De vergunningplicht zal in specifieke gevallen van toepassing zijn, zoals in specialistische zorg of bij zorginstellingen die meer dan 10 zorgmedewerkers in dienst hebben. Meestal zullen ZZP’ers, zeker als je als ZZP’ers voor zorginstellingen werkt, hier niet onder vallen. De overheid heeft echter het recht om met Algemene Maatregel van Bestuur een vergunning af te dwingen. Hierdoor zou de drempel hoger (kunnen) worden voor een zelfstandige in de zorg. Op dit moment is hier nog weinig informatie over, zodra deze er is zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.


Dus wat veranderd er voor jou als ZZP'er?

De belangrijkste verandering die meekomen met de wtza zijn dus dat dat iedere ZZP’er meldplicht krijgt. Hiervoor zal aan het einde van het jaar een website en vragenlijst voor beschikbaar zijn. Als al bestaande ZZP’er is de deadline 1-7-2022, en als nieuwe ZZP’er moet je je inschrijven voordat je zorg verleend. Vergunningsplicht zal nog niet gaan gelden voor ZZP’ers, en je zult op de hoogte gesteld worden als dit wel geldt voor ZZP’ers. .


NexusZorg kan jou als ZZP’er ondersteunen met informatie en bronnen over hoe je aan de meldplicht (en vergunningplicht) kunt voldoen. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we die met je delen.


bottom of page